Dự Thảo Luật An Ninh Mạng - Chương 5

[tintuc]

LUẬT AN NINH MẠNG. Các bạn đang xem Chương 5 - Bảo Đảm Điều Kiện Triển Khai Công Tác An Ninh Mạng. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng. Đây là Dự Thảo 14 của Luật An Ninh Mạng ngày 25/09/2017.

Dự Thảo Luật An Ninh Mạng - Chương 5

*** Điều 59. Bảo đảm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ triển khai công tác an ninh mạng


1. Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ triển khai công tác an ninh mạng phải được đầu tư, trang bị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm triển khai, nghiên cứu, phát triển an ninh mạng.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo đảm trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tình hình an ninh mạng; có biện pháp đồng bộ để ngăn chặn những hành vi lợi dụng, sử dụng trang thiết bị, cơ cở vật chất phục vụ triển khai công tác an ninh mạng vi phạm quy định tại Điều 7 Luật này.

*** Điều 60. Đầu tư của Nhà nước cho an ninh mạng


1. Đầu tư cho an ninh mạng là đầu tư phát triển.

2. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách cho an ninh mạng, bảo đảm tỷ lệ tăng chi ngân sách cho an ninh mạng hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà nước. Ngân sách cho an ninh mạng phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả.

3. Quản lý nguồn ngân sách đầu tư cho an ninh mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Trong Mục lục ngân sách nhà nước có loại chi riêng về an ninh mạng.

*** Điều 61. Kinh phí bảo đảm công tác an ninh mạng


1. Kinh phí thực hiện công tác an ninh mạng của các cơ quan nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm ưu tiên bố trí kinh phí bảo đảm phục vụ công tác an ninh mạng theo quy định pháp luật.

*** Điều 62. Bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng


1. Công dân Việt Nam có kiến thức về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng là nguồn lực cơ bản, chủ yếu bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng.

2. Nhà nước có chính sách, kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng.

3. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp về an ninh mạng, Nhà nước quyết định huy động nhân lực, cơ sở hạ tầng không gian mạng thuộc bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp viễn thông, internet, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.


Cám ơn bạn đã xem Luật An Ninh Mạng tại https://www.baogiatour.com
Trích nguồn tại website http://dbqh.thuathienhue.gov.vn

[/tintuc]

Tags:


// Điều kiện cho trang và không load trên mobile