Dự Thảo Luật An Ninh Mạng - Chương 4

[tintuc]

LUẬT AN NINH MẠNG. Các bạn đang xem Chương 4 - Phát Triển Nguồn Nhân Lực An Ninh Mạng. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng. Đây là Dự Thảo 14 của Luật An Ninh Mạng ngày 25/09/2017.

Dự Thảo Luật An Ninh Mạng - Chương 4

*** Điều 55. Chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng


1. Nhà nước ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng được thực hiện tại các cơ sở đào tạo, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

3. Khuyến khích liên kết, tạo cơ hội hợp tác giữa khu vực nhà nước, tư nhân, các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế của đội ngũ nhân lực an ninh mạng.

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác an ninh mạng.

*** Điều 56. Đạo tạo, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng


1. Nội dung đào tạo về an ninh mạng là một bộ phận trong chương trình giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng và tương đương.

2. Người làm công tác an ninh mạng trong cơ quan nhà nước được hưởng chế độ đãi ngộ phù hợp.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức.

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng chuyên gia an ninh mạng phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

*** Điều 57. Văn bằng, chứng chỉ về an ninh mạng


1. Cơ sở đào tạo trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cấp văn bằng, chứng chỉ về an ninh mạng.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an công nhận văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học về an ninh mạng do tổ chức nước ngoài cấp.

3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an công nhận văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp về an ninh mạng do tổ chức nước ngoài cấp.

*** Điều 58. Phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức về an ninh mạng


1. Nhà nước có chính sách phổ biến kiến thức an ninh mạng trong phạm vi cả nước, khuyến khích cơ quan nhà nước phối hợp với các tổ chức tư nhân, cá nhân thực hiện các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng:
a) Tăng cường nhận thức của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân về an ninh mạng;
b) Phổ biến rộng rãi các tiêu chuẩn kỹ thuật và thực tiễn an ninh mạng;
c) Áp dụng những biện pháp bảo vệ an ninh mạng phù hợp;
d) Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao;
đ) Thúc đẩy các sáng kiến về đánh giá, dự báo an ninh mạng.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng và triển khai các hoạt động phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho tổ chức, cá nhân trong địa phương mình.

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa kiến thức an ninh mạng vào chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh.

4. Nhà nước có chính sách hỗ trợ việc học tập, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an ninh mạng đối với người tàn tật, người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng ưu tiên khác phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

5. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm tổ chức phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an ninh mạng hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cám ơn bạn đã xem Luật An Ninh Mạng tại https://www.baogiatour.com
Trích nguồn từ website http://dbqh.thuathienhue.gov.vn


[/tintuc]

Tags:


// Điều kiện cho trang và không load trên mobile